Take a fresh look at your lifestyle.

ดีพร้อม เดินหน้าติดอาวุธ ผปก.อุตฯ สร้างสรรค์ เฟ้นหาสุดยอดไอเดียออกแบบผลิตภัณฑ์และวัสดุ สร้างสรรค์

ดีพร้อม เดินหน้าติดอาวุธ ผปก.อุตฯ สร้างสรรค์ เฟ้นหาสุดยอดไอเดียออกแบบผลิตภัณฑ์และวัสดุ สร้างสรรค์ หวังต่อยอดสร้างพลัง Soft Power

กรุงเทพฯ 15 ตุลาคม 2566 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ดึงกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ “การสร้างพันธมิตร” ผลักดันผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วมมือกันในรูปแบบ Collaboration หรือ Cross (X) พร้อมแบ่งปันนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตวัสดุ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกันผ่านการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 4 มิติ (DIPROM Creative Product Fair 4D) และเฟ้นหาสุดยอดไอเดียออกแบบผลิตภัณฑ์และวัสดุสร้างสรรค์ประดับวงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ คาดว่าจะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ กว่า 30 ผลงาน และกระตุ้นเศรษฐกิจได้กว่า 2.1 ล้านบาท

นางสาวอังสนา โสมาภา ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา เชื่อมโยงกับทุนทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ 
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านกระบวนการความคิด นวัตกรรม และเทคโนโลยี CIT (Creative Idea, Innovation, Technology) มาใช้เป็นปัจจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมต้องอาศัยประสบการณ์ จุดแข็ง และความสามารถในการประกอบธุรกิจที่เชี่ยวชาญ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ที่เรียกว่าการสร้างพันธมิตร คือ ความพยายามจับมือร่วมกันระหว่างสถานประกอบการทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือต่างอุตสาหกรรมกันในรูปแบบ Collaboration หรือ Cross (X) ทั้งการแบ่งปันนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตเพื่อสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ การแบ่งปันทรัพยากรที่มีร่วมกันเกิดความร่วมมือในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และวัสดุสร้างสรรค์ใหม่ๆ ร่วมกัน ส่งผลต่อการลดต้นทุนการผลิตลง การพัฒนาแบรนด์ร่วมกันและแบ่งปันตลาดลูกค้าซึ่งกันและกัน อันเป็นการมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า และผู้ประกอบการสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ได้อีกด้วย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ ในการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ
ในกลุ่มภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมทั้งธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ (Big Brother) และวิสาหกิจชุมชน สามารถเชื่อมโยงคุณค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การผลิต และการแบ่งปันทรัพยากรและวัตถุดิบร่วมกัน ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบกิจการ การดูแลสิ่งแวดล้อม และการกระจายรายได้สู่ชมุชนตามนโยบาย 4 มิติของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ต้องการให้อุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน ดีพร้อม จึงได้จัด “กิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 4 มิติ (DIPROM Creative Product Fair 4D)”
ภายใต้กิจกรรมต่อยอดและพัฒนาวัสดุเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (DIPROM Cross Material Design) เพื่อค้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ผ่านกระบวนการพัฒนาและยกระดับสินค้าสู่ตลาดสากล การทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ภายใต้กิจกรรมต่าง ๆ ของดีพร้อม รวมถึงการจัดประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นการช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เกิดความคิดสร้างสรรค์เชิงต่อยอดในการเพิ่มมูลค่าและนวัตกรรม เทคโนโลยีให้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งกันและกัน ที่มีจุดมุ่งหมาย
มิใช่แค่กิจการของตนเองเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการมองแบบภาพรวมคือ พัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบ และการกระจายรายได้สู่ชุมชน เน้นถึงความยั่งยืนและการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น นอกจากจะสามารถก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในเชิงของเศรษฐกิจแล้ว ยังเกิดความแตกต่างที่ไม่เหมือนใครออกสู่สาธารณชนและสามารถแข่งขัน
ในตลาดได้

สำหรับการจัดประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์และวัสดุสร้างสรรค์ในครั้งนี้ ดีพร้อมจัดขึ้นเพื่อสร้างสรรค์
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวัสดุสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดผู้ประกอบการไทยให้มีนวัตกรรมด้านวัสดุสร้างสรรค์ใหม่ ๆ และร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาเพื่อยกระดับสินค้าสู่ตลาดสากลจากดีพร้อมสามารถสร้างคุณค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตการแบ่งปันทรัพยากรและวัตถุดิบร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมนี้ถือเป็นการนำเสนอและยกย่องความคิดสร้างสรรค์ที่น่าประทับใจผ่านการส่งมอบคุณค่าของสินค้าของผู้ประกอบการที่สามารถเปลี่ยนแปลงวงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้ไปในทางที่พัฒนาดีขึ้น นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการจัดแสดงผลงาน (Showcase) ของสินค้าที่เข้าร่วมพัฒนากับทางดีพร้อมเพื่อได้ทดสอบตลาดประกอบไปด้วยโซนจำหน่ายสินค้า กิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “Circular Economy Transformation for Life ปรับ-เปลี่ยน เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” โดยทางดีพร้อมหวังว่ากิจกรรมนี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานและประกอบการรายอื่นๆนำไปต่อยอดหรือดเป็นแบบอย่างในการต่อยอดธุรกิจ อีกทั้ง ยังเป็นการผลักดันให้เกิดแรงกระเพื่อมต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยและเกิดพลัง Soft Power 
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ กว่า 30 ผลงาน และกระตุ้นเศรษฐกิจได้กว่า 2.1 ล้านบาท นางสาวอังสนา กล่าวทิ้งท้าย