Take a fresh look at your lifestyle.

มท.2 ห่วงชุมชนริมคลองสำโรง เร่ง อจน.ให้ความรู้กับชุมชน “เพื่อเปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใส”

มท.2 ห่วงชุมชนริมคลองสำโรง
เร่ง อจน.ให้ความรู้กับชุมชน “เพื่อเปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใส”

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการ “เปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใส เราคนไทย ต้องร่วมมือ” ณ บริเวณชุมชนริมคลองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยนายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสียกล่าวรายงานถึงโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยนายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสมศักดิ์ ตัณติเศรณี นายกเทศบาลนครสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา นายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยผู้ดำเนินงานนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และชุมชนบริเวณคลองสำโรงเข้าร่วมติดตามโครงการ “เปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใส เราคนไทย ต้องร่วมมือ”

ต่อจากนั้น รมช.มท.ชมการสาธิตการติดตั้งเครื่องดักไขมัน และรับฟังการบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นกับประชาชนในริมคลองชุมชนสำโรง เพื่อลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ต่อจากนั้นรมช.มท ได้เยี่ยมชมบ้านตัวอย่างในชุมชนริมคลองสำโรง ที่ได้ดำเนินการติดตั้งถังดักไขมันแล้ว พร้อมกับมอบชุดผลิตภัณฑ์ล้างทำความสะอาดภาชนะ เพื่อลดไขมัน และรักษาสุขอนามัย รวมทั้งมอบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชนิดน้ำ สำหรับการบำบัดน้ำเสียให้กับชุมชนริมคลองสำโรง


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงนโยบายการจัดการน้ำเสีย โดยประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียว่า การให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียด้วยตนเองในเบื้องต้น เช่นการช่วยทำความสะอาด แม่น้ำ คู คลอง หรือได้เรียนรู้วิธีการลดความสกปรกของน้ำเสีย จากต้นทาง จากบ้านเรือน ร้านอาหาร ของตนเอง ก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำ หรือแหล่งรองรับน้ำ เป็นต้น


การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ต้องมีการเสริมสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชน ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ถึงความจำเป็น ที่จะต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม ที่ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน ซึ่งในกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้องค์การจัดการน้ำเสีย สังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรม”เปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใส เราคนไทย ต้องร่วมมือ” ที่ชุมชนริมคลองสำโรง เพื่อรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน และการมีส่วนร่วมในการลดความสกปรกของน้ำทิ้งจากบ้านเรือน เช่นการติดตั้งถังดักไขมัน เพื่อเป็นการลดความสกปรกของน้ำเสีย ก่อนปล่อยลงสู่คลองสำโรงจังหวัดสงขลา รวมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนในชุมชน ให้เกิดความตระหนัก
และให้ความสำคัญ เรื่องของความสะอาด และสุขอนามัยอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นการดูแลและรักษาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ เช่น แม่น้ำ คู คลอง ของประเทศไทย


โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย จะประสบความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากพวกเราทุกคน เช่นการช่วยลดความสกปรกของน้ำเสีย จากต้นทาง คือบ้านเรือน ร้านอาหารด้วยตนเอง เช่น การดูแลถังดักไขมัน การไม่ทิ้งน้ำเสีย หรือขยะลงในแม่น้ำ ลำคลองโดยตรง จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน