Take a fresh look at your lifestyle.

ยุวนักประดิษฐ์พลังงาน สืบสานตามรอยพ่อ

ยุวนักประดิษฐ์พลังงาน สืบสานตามรอยพ่อ


คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร โดย นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร , นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ ๔ ได้จัดการสัมมนาเรื่อง “ยุวนักประดิษฐ์พลังงาน สืบสานตามรอยพ่อ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ โรงแรม ไอ เรสซิเดนซ์ โฮเทล อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

การจัดสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางนันทนา สงฆ์ประชา รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ 6 ,นายพิบูลย์ รัชกิจประการ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ , นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ โฆษกคณะกรรมาธิการ และ นายอนาวิล รัตนสถาพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี เขต 3 เข้าร่วมสัมมนา

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์การสัมมนา เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านพลังงานที่เกิดจากโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยเชิญ รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร , ผศ.ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ นายสาธิต ทองวิลา นายช่างชำนาญงาน กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมอภิปรายในประเด็นนวัตกรรมด้านพลังงานอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๕๐ คน ประกอบด้วย นักเรียนจากโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประชาชนทั่วไป