Take a fresh look at your lifestyle.

Esso​ คืนกำไรให้​สังคม​ มอบคอมพิวเตอร์​และทุนการศึกษา

บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย สโมสรพนักงานเอสโซ่ และพนักงานบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ พร้อมด้วย นายมาโนช มั่นจิตจันทรา กรรมการและ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก ผู้แทนบริษัทเอสโซ่ฯ และนางมัทนา สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่

ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 210,000 บาท และ อุปกรณ์ห้องคอมพิวเตอร์มูลค่า 247,600บาท ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ จำนวน 35 เครื่องให้แก่โรงเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะความรู้ให้กับนักเรียน เสื้อผ้าสำหรับเด็กเล็ก มูลค่า 10,000 บาท และ อุปกรณ์สำหรับทาสีเสาอาคารเรียน มูลค่า 4,768 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 472,368 บาท โดยมี นายบุญแต่ง​ ใจจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) เป็นตัวแทนรับมอบที่โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

 

 

 

เป็นเวลา 125 ปี แล้วที่เอ็กซอนโมบิล ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอย่างมีความรับผิดชอบทั้งยังคงให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย

เอ็กซอนโมบิลภูมิใจที่มีส่วนในการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชน #CSR